Kontakt: +48 62 768 04 83

Fundusze UE

Kraus Folie Spółka Jawna otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pt. „Wprowadzenie innowacji produktowej w Kraus Folie Spółka Jawna”.

Cele projektu:

Projekt jest odpowiedzią na przeprowadzoną analizę rynku, zapotrzebowania potencjalnych klientów oraz realizacją strategii firmy opartej na wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej na rynku międzynarodowym jako producenta produktów charakteryzujących się zaawansowaną technologią, nowatorskimi rozwiązaniami, wysoką jakością oraz atrakcyjną ceną. W celu wdrożenia nowego produktu niezbędne jest nabycie nowych środków trwałych oraz robót i materiałów budowlanych.

Nowy produkt został opracowany w wyniku przeprowadzenia prac B+R i posiada cechy i funkcjonalności świadczące o innowacyjności w skali rynku międzynarodowego.
Firma Kraus Folie otrzymała listy intencyjne, w których klienci potwierdzają duże zainteresowanie i chęć nabycia nowego produktu. Produkt zostanie wdrożony po raz pierwszy na skalę przemysłową. Opracowane rozwiązanie produktowe jest przedmiotem zgłoszenia patentowego.

Projekt ma pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój oraz jest pozytywny pod względem równych szans i niedyskryminacji.

Planowane efekty:

W ramach projektu Wnioskodawca wdroży do produkcji i wprowadzi do swojej oferty nową pięciowarstwową folię do laminacji o najwyższych parametrach techniczno-użytkowych przedłużającą okres świeżości zapakowanych artykułów spożywczych. Produkt został opracowany w ramach prac B+R, które przeprowadzono samodzielnie, a wybrane zadania badawcze zlecono specjalistycznej jednostce.

Wprowadzony zostanie do produkcji produkt, którego dotychczas nie produkowano. Dzięki realizacji projektu, poprzez wprowadzenie rozwiązania, które obecnie nie jest dostępne na rynku, Kraus Folie w zdecydowany sposób umocnieni swoją pozycję konkurencyjną oraz zwiększy przychody.

Wartość projektu netto: 14 970 000,00 zł
Wartość kosztów kwalifikowanych: 14 970 000,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 6 736 500,00 zł